Aktec-Internettoepassingen

Agemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Aktec-Internettoepassingen: het bedrijf Aktec-Internettoepassingen, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71562419.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Aktec-Internettoepassingen een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Aktec-Internettoepassingen een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. 

1.4. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Aktec-Internettoepassingen ten behoeve van Opdrachtgever zal uitvoeren. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aktec-Internettoepassingen en Opdrachtgever krachtens welke Aktec-Internettoepassingen de werkzaamheden zal uitvoeren. 

1.6 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Aktec-Internettoepassingen voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

1.7 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Aktec-Internettoepassingen voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 

1.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Aktec-Internettoepassingen erkend. 

1.9 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 

1.10 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Aktec-Internettoepassingen. 

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Aktec-Internettoepassingen eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Aktec-Internettoepassingen of een door Aktec-Internettoepassingen verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Aktec-Internettoepassingen en Opdrachtgever hieraan gebonden. 

2.4 Aanbiedingen van Aktec-Internettoepassingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

2.5 Aktec-Internettoepassingen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Hosting 

3.1. Na het ondertekenen van de “Overeenkomst Hosting” door Opdrachtgever zal Aktec-Internettoepassingen serverruimte beschikbaar stellen aan Opdrachtgever ten behoeve van het plaatsen van een website met inachtneming van het gestelde in Artikel 4. 

3.2. Aktec-Internettoepassingen, zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de servers te realiseren. Aktec-Internettoepassingen is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met onderbroken beschikbaarheid van de servers. 

3.3 Aktec-Internettoepassingen geeft geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid van de servers. 

3.4. Aktec-Internettoepassingen heeft het recht om de servers tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Aktec-Internettoepassingen zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in perioden tussen 0.00 uur en 04.00 uur en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Aktec-Internettoepassingen is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met buitengebruikstelling van de servers. 

3.5. Het is de uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van zijn gegevens op de servers van Aktec-Internettoepassingen.

Artikel 4. Webdesign 

4.1 Aktec-Internettoepassingen zal eerst na ondertekening door de Opdrachtgever van de “Overeenkomst aangaande de bouw van een website” beginnen met de bouw van de website voor de Opdrachtgever. 

4.2 Aktec-Internettoepassingen zal na de ondertekening van de overeenkomst alles in het werk stellen om de website binnen 14 dagen te vervaardigen. 

4.3 De betaling zal, na goedkeuring van de vervaardigde website door de Opdrachtgever, binnen 14 dagen door de Opdrachtgever gedaan worden. 

4.4. Een door Aktec-Internettoepassingen opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Aktec-Internettoepassingen zijn, waarna Aktec-Internettoepassingen zal trachten om binnen 14 dagen levering te doen plaatsvinden.

Artikel 5. Ontbinding 

5.1 Onverminderd de rechten van Aktec-Internettoepassingen op basis van de wet is Aktec-Internettoepassingen gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de Opdrachtgever indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aktec-Internettoepassingen omstandigheden ter kennis komen die Aktec-Internettoepassingen goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Aktec-Internettoepassingen bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de Opdrachtgever, een eigen aanvraag tot faillissement door de Opdrachtgever, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Aktec-Internettoepassingen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Aktec-Internettoepassingen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Overmacht 

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Aktec-Internettoepassingen geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Aktec-Internettoepassingen en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 

6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aktec-Internettoepassingen de verbintenis had moeten nakomen. 

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Aktec-Internettoepassingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

6.4 Indien Aktec-Internettoepassingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Betaling 

7.1. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 7.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 7.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Aktec-Internettoepassingen en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Aktec-Internettoepassingen onmiddellijk opeisbaar. 7.4 Indien Aktec-Internettoepassingen haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de Opdrachtgever een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van 250 Euro. 7.5 Indien Aktec-Internettoepassingen kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. Eigendomsrechten 

8.1 De eigendomsrechten van alle door Aktec-Internettoepassingen aan de Opdrachtgever verkochte en geleverde websites blijven bij Aktec-Internettoepassingen zolang de Opdrachtgever de vorderingen van Aktec-Internettoepassingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de Opdrachtgever de vorderingen van Aktec-Internettoepassingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

Artikel 9. Privacy 

9.1 Aktec-Internettoepassingen respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Aktec-Internettoepassingen niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 

9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Aktec-Internettoepassingen kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Aktec-Internettoepassingen (en al haar dochterondernemingen) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het portfolio van Aktec-Internettoepassingen. De Opdrachtgever geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Aktec-Internettoepassingen is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Aktec-Internettoepassingen, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Aktec-Internettoepassingen is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 

9.3 Aktec-Internettoepassingen verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaalaantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Aktec-Internettoepassingen geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Toepasselijk recht 

10.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aktec-Internettoepassingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 11. Geschillen 

11.1 De Opdrachtgever is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de Opdrachtgever het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter. 

Opmerking: Bovenstaande algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 11 december, 2018. 

Hiermee zijn alle vorige versies van de algemene voorwaarden van Aktec-Internettoepassingen vervallen.